จริงหรือ...เขาบอกว่าวัดพระธรรมกายเป็น "ภัยต่อความมั่นคง"?


         ได้อ่านบทความมามากมาย ในกลุ่มเฟสบุค หรือเวบบอร์ดข่าวบางสำนักนั้นก็นำข้อมูลซ้ำๆ จากแหล่งอ้างอิงเดิมๆ ออกมาต่อต้านวัดธรรมกายว่า มีคำสอนที่บิดเบือนไป สอนให้บริจาคเงินเยอะจะได้บุญเยอะ จะได้ไปสวรรค์บ้างอะไรบ้าง วัดธรรมกายไม่ใช่เถรวาท เป็นนิกายใหม่บ้าง...กลุ่มผู้ไม่หวังดีเล่น IO (information operating) แบบซ้ำซากจากข้อมูลที่ไม่จริงผ่านสื่อและโลกโซเซี่ยล...วันนี้มาดูบทความนี้กันดีกว่า ช่วยแสดงความคิดเห็นกันด้วยค่ะว่า วัดพระธรรมกาย คือภัยต่อความมั่นคงของชาติและศาสนาจริงหรือไม่?

ภัยต่อความมั่นคงของชาติมีอะไร?

         คำสำคัญในข้อกล่าวหาในเรื่องนี้ คือ คำว่า “ภัยความมั่นคง”  อ่านเสร็จจึงตั้งคำถามในใจแล้วรีบค้นคว้าศึกษาหาความหมาย ขอบข่ายของคำนี้มีอะไรบ้าง? เพราะคำกล่าวหาว่า วัดพระธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินั้น นับว่าเป็นคำกล่าวหาที่ร้ายแรง และเลื่อนลอย สร้างความเสื่อมเสียต่อวัดพระธรรมกายอย่างยิ่ง

         มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า ความมั่นคงของชาติ เป็นสิ่งสำคัญต่อ “ความอยู่รอด” หรือ “ความเสื่อมสลาย” ของประเทศ แต่เราก็ไม่ควรนำคำว่า ความมั่นคงของชาติไปใช้พร่ำเพรื่อโดยมีวาระซ่อนเร้นเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวก (http://goo.gl/U402eY)         สภาความมั่นคงแห่งชาติได้กำหนดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติไว้กว้าง ๆ ๒ ทาง คือ ภัยคุกคามจากภายใน เป็นปัญหาทางด้านการเมืองภายในประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาพื้นที่ด้อยพัฒนา ปัญหาชายแดน ปัญหาทางด้านสังคมและจิตวิทยา และปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

         ในขณะที่ภัยคุกคามจากภายนอก เช่น ปัญหาความขัดแย้งของสังคมโลก ปัญหากลุ่มประเทศมุสลิม ปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ซึ่งพลังอำนาจของชาติจะเป็นขีดความสามารถทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ผ่านพ้นจากภัยคุกคามได้ 

ภัยและเหตุเสื่อมแห่งพระศาสนามีอะไร?ส่วนเรื่องภัยของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ได้แก่ ภัยที่เกิดมากจากลัทธิการเมือง ภัยที่เกิดมาจากต่างศาสนา  ภัยที่เกิดมาจากลัทธิแต่งตัวเลียนแบบ  ภัยที่เกิดมาจากความประพฤติไม่ดีในสังคมสงฆ์เอง รวมถึงเรื่องจงใจทำลายสงฆ์ เรื่องพระปลอม เรื่องการแทรกแซงของต่างศาสนา เรื่องการทำลายศรัทธาต่อพระสงฆ์และองค์กรสงฆ์ โดยใช้สื่อเสี้ยมออกข่าวเสียหายในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังทำลายศรัทธา เป็นต้น

         พุทธศาสนาเสื่อมสูญหายด้วยเหตุ ๕ อย่าง  คือ ภิกษุ ท. ๑. ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ ๒. ไม่เรียนธรรมโดยเคารพ ๓. ไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพ ๔. ไม่พิจารณาใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพ ๕. ไม่ยอมปฏิบัติธรรมตามที่ตนเข้าใจแล้วโดยเคารพ (ปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร อังคุต. ปัญจก. ๒๒/๑๕๔) 

         ส่วนความเสื่อมของชาวพุทธ มี ๗ อย่าง ได้แก่ ๑.ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ ๒.ละเลยการฟังธรรม ๓.ไม่ศึกษาอธิศีล ๔. ไม่มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุ ทั้งที่เป็นเถระผู้ใหญ่และปานกลาง ๕.   เพ่งโทษฟังธรรม ๖. แสวงหาเขตบุญนอกศาสนานี้
เช่น ไหว้ผี-ศาลพระภูมิเจ้าที่-จอมปลวก-ต้นไม้, หมอดู, หมอเสน่ห์, ไสยศาสตร์, ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง-สัตว์เดียรัจฉาน-ชูชก, สักยันต์, เสดาะเคราะห์ราหู, บูชาพิฆเนศ, อ้อนวอนร้องขอจากปวงเทพ-เทพทันใจ-เทพจตุคาม (เทวนิยม) เป็นต้น
๗.ทำความเคารพก่อน ทำอุปการะก่อนในเขตบุญนอกศาสนานี้ 
(อังคุต.สัตต.๒๓/๒๙-๓๑ ทุติยปริหานิสูตร,วิปัตติสูตร,ปราภวสูตร)  

ถาม: แล้วสิ่งที่วัดพระธรรมกายสอน? สิ่งที่วัดพระธรรมกายทำมีอะไรบ้าง? ที่เข้าข่ายว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและการเสื่อมสูญแห่งพระศาสนาหรือ?>>> วัดพระธรรมกายจัดบวชสามเณรล้านรูป สร้างศาสนทายาทให้แก่พระพุทธศาสนา ถูกใส่ร้ายว่าทำลายศาสนา

>>> วัดพระธรรมกายปกป้องพระพุทธศาสนา จัดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือพระ โยม ทหาร ที่เสี่ยงภัยไม่สามารถประกอบกิจได้เป็นปกติใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ถูกใส่ร้ายว่าทำลายพระพุทธศาสนา

>>> วัดพระธรรมกาย ปกป้องพระพุทธศาสนาในแดนใต้ จัดถวายสังฆทานทุกเดือนต่อเนื่อง 12 ปี ถูกใส่ร้ายว่าทำลายพระพุทธศาสนา 

>>> วัดพระธรรมกาย จัดถวายสังฆทาน 30,000 วัดทั่วไทย สร้างความสามัคคีแก่พุทธบริษัท 4 ถูกใส่ร้ายว่า ทำลายพระพุทธศาสนา>>> วัดพระธรรมกาย เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปทั่วโลก เพื่อความมั่นคงถาวรของพระพุทธศาสนา ถูกใส่ร้ายว่าเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา

>>> วัดพระธรรมกายได้รับการยอมรับว่ารักษาคำสอนในพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างถูกต้อง จนได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลก ถูกใส่ร้ายว่าบิดเบือนคำสอน เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา

>>> วัดพระธรรมกาย ริเริ่มจัดโครงการเทเหล้า-เผาบุหรี่ เพื่อให้คนในชาติ ลดละเลิกอบายมุข เป็นตัวอย่างที่ดึงแก่เยาวชน ทำให้คนในชาติเป็นคนดีมีศีลธรรม ถูกใส่ร้ายว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง>>> วัดพระธรรมกาย ปกป้องพระพุทธศาสนาในแดนใต้ มอบกองทุนหนุนแรงใจครูใต้ เพื่อให้ครูใต้มีกำลังใจสั่งสอนลูกศิษย์ ทุกเดือน เดือนละ ๓๐,๐๐๐ กองทุน ต่อเนื่อง ๘ ปี ถูกใส่ร้ายว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง

>>> วัดพระธรรมกาย ปกป้องชายแดนใต้ มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ทหารชายแดนใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารหาญรั้วของชาติต่อเนื่องทุกเดือน ถูกใส่ร้ายว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง>>> วัดพระธรรมกาย จัดอมรมเยาวชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ ถูกใส่ร้ายว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง

>>> วัดพระธรรมกาย จัดอบรมเยาวชนให้ มีระเบียบวินัย ไม่แสบ ไม่โกง ถูกใส่ร้ายว่า เป็นภัยต่อความมั่นคง

>>>วัดพระธรรมกาย จัดบวชพระแสนรูป เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีศีลธรรม ถูกใส่ร้ายว่า เป็นภัยต่อความมั่นคง

>>> วัดพระธรรมกาย สร้างเสริมกิจกรรมให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ดี ถูกใส่ร้ายว่า เป็นภัยต่อความมั่นคง>>> วัดพระธรรมกาย มีพิธีรับปัจจัยอย่างเปิดเผย และมีผู้ถวายจำนวนมากทุกเพศทุกวัย และเจ้าอาวาสหลวงพ่อธัมมชโยจับเพียงผ้ารับประเคนอยู่ห่างๆ เท่านั้น ไม่สามารถจะลงไปถามได้ทุกคนว่าเอาเงินมาจากไหน? ถูกใส่ร้ายว่าไม่ถามที่มาของปัจจัย ยัดคดีว่ารับของโจร

>>> วัดพระธรรมกายรับปัจจัยจากญาติโยม โดยบริสุทธิ์เปิดเผย และนำปัจจัยนั้นมาสร้างศาสนาสถาน รองรับสาธุชนนับล้าน ไม่ได้มีการนำเงินมาหมุนเวียนคืนแก่ผู้บริจาค ถูกใสร้ายว่าฟอกเงิน
การใส่ร้ายเหล่านี้หวังผลเพื่ออะไร? 


คำถาม : คำกล่าวหาที่ว่า… วัดพระธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ!!!  สรุปแล้วเป็นภัยจริงหรือไม่???

         จึงขอน้อมนำบทความที่พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ  ที่ท่านเคยแสดงทัศนะต่อประเด็นข้อกล่าวหานี้ไว้ชัดเจนว่า 

ตอบ: ไม่จริง วัดพระธรรมกายมิได้เป็นภัยต่อความความมั่นคง เพราะ         ๑) วัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีเป้าหมายที่จะสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี ซึ่งตลอดระยะเวลา๔๕ ปีที่ผ่านมา โครงการทุกโครงการที่วัดพระธรรมกายดำเนินการมาก็ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าโครงการต่างๆ ที่วัดดำเนินการมาโดยตลอดนั้น ล้วนเป็นการทำตามวัตถุประสงค์ ๓ ประการนี้ทั้งสิ้น ซึ่งผลที่ได้ก็คือ การได้สมาชิกที่ดีของสังคมเกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้พระพุทธศาสนาและสังคมมีความสงบ ร่มเย็น เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนได้อย่างแท้จริง

         ๒) ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีนับตั้งแต่ที่ได้สร้างวัดมา สิ่งที่หลวงพ่อธัมมชโยเทศน์สอนสาธุชนมีแต่เพียงเรื่องการปฏิบัติธรรม การทำสมาธิเจริญภาวนา มุ่งขัดเกลาให้สาธุชนพุทธบริษัท อุบาสกอุบาสิกาได้ตระหนักถึงการละชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ขณะที่หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาส มุ่งให้ความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันตลอดมา ขณะที่พระภิกษุสามเณรในวัดพระธรรมกายทุกรูปต่างก็ได้รับการดูแลกวดขันอย่างเข้มงวด ให้รักการขูดเกลากิเลส ศึกษาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เพียงอย่างเดียว ไม่เคยมีนโยบายหรือการสนับสนุนส่งเสริมให้ไปก่อความเดือดร้อนวุ่นวายใดๆ

๓) วัดพระธรรมกายไม่เคยมีส่วน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงใดๆ ทุกรูปแบบ ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตชีโว และพระภิกษุทุกรูปของวัดพระธรรมกายมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแนวทางหรือหลักการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ การไม่เข้าไปว่าร้าย ไม่เข้าไปทำร้าย วางตนอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยอันดีงามและเน้นฝึกหัดขัดเกลาให้ทั้งพระภิกษุและสาธุชนผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติตนอยู่ในหลักอริยมรรคมีองค์แปด มุ่งทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมีเพียงอย่างเดียวมาตลอด ๔๕ ปี จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นแม้ว่าสาธุชนของวัดพระธรรมกายจะมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก็เป็นสาธุชนที่ไม่ฝักใฝ่ในเรื่องความรุนแรง มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม มุ่งสั่งสมบุญและความบริสุทธิ์ให้ตนเองมากกว่าจะมีความสนใจในเรื่องการสร้างความวุ่นวาย แตกแยก หรือเป็นภัยคุกคามต่อสังคมดังที่ถูกกล่าวหา

๔) วัดพระธรรมกายเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทางพระพุทธศาสนา องค์กรการพัฒนาทั่วโลก เพราะการมุ่งมั่นเข้าไปช่วยเหลือ ร่วมมือ ในการสร้างแต่คุณประโยชน์ให้แก่นานาชาติและส่วนรวมให้เป็นหน้าเป็นตาแก่ประเทศไทย เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ การทำงานอย่างทุ่มเทของวัดพระธรรมกายนั้น ที่สุดแล้วจึงเป็นการสร้างประโยชน์โดยรวมให้แก่ประเทศ เป็นการเสริมสร้างให้ประเทศมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ ไม่ใช่การทำลายความมั่นคง๕) วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่ร่วมแก้ไขปัญหาครอบครัว ปัญหาเยาวชน และชุมชนมาโดยตลอด พยายามส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิต โดยการปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง มีโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ โครงการดาวแห่งความดี ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนในช่วงเวลาต่างๆ จนถึงการฝึกอบรมเยาวชนให้ได้รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมชาวพุทธ เพราะมีความเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้จะทำให้เด็กและเยาวชนของชาติเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นทรัพยากรที่มีค่าของชาติและมีคุณธรรมจริยธรรม สิ่งเหล่านี้คือการสร้างอนาคตให้แก่สังคมและประเทศชาติ มิได้เป็นภัยต่อความมั่นคง

๖) วัดพระธรรมกายเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟูวัดร้าง ส่งเสริมให้เกิดชุมชนชาวพุทธที่เข้มแข็งในพื้นที่ต่างๆ มีเป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนามีความเข้มแข็ง ทำให้ผู้คนในท้องถิ่นได้กลับมามีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นที่พึ่งที่อบอุ่นอีกครั้งเหมือนในสมัยอดีต สิ่งนี้เป็นการทำเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เป็นภัยคุกคามความมั่นคง


๗)โครงการเทเหล้าเผาบุหรี่ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าวัดพระธรรมกายมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ผาสุก ปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าทั้งสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติดต่างๆนั้นเป็นภัยคุกคามที่แท้จริง ทั้งมีส่วนทำให้ประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรมากมายเพื่อแก้ปัญหาที่สืบเนื่องมาจากสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติดต่างๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาอาชญากรรมและการพนัน ปัญหาการทำทารุณกรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยมากมาย ความมุ่งมั่นตั้งใจเหล่านี้ของวัดพระธรรมกาย เป็นสิ่งที่ทำแล้วเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ไม่ใช่เป็นการทำลายความมั่นคง

๘) วัดพระธรรมกายแม้จะถูกมองว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ มีสาธุชนผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมาก มีระบบระเบียบของตนเองอย่างชัดเจน แต่การสร้างระบบระเบียบที่ชัดเจนเช่นนี้ขึ้นมา เป็นการนำเอาคำสอนที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนามาศึกษา เรียนรู้ ปรับใช้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจนได้ประสิทธิภาพ และวัดพระธรรมกายก็ได้นำเสนอสิ่งเหล่านี้ออกสู่สาธารณชนอยู่ตลอดเวลาว่า การที่วัดพระธรรมกายก้าวมาถึง ณ จุดนี้ได้ เป็นเพราะว่า “วัดพระธรรมกายนำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้อย่างจริงจัง” เช่นเดียวกับที่มีมาในสมัยพุทธกาล และการมีระบบระเบียบที่งดงามเช่นนี้ คือ อานุภาพของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เป็นภัยต่อความมั่นคง

                                                                มะลิ สไมล์

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง
1. http://www.oknation.net/blog/somchot/2016/05/28/entry-1
2. http://dbuddhist.com/contentfront005.html
3. http://www.dhammahome.com/webboard/topic3573.html
4. http://dhammakayaistrue.blogspot.com/2016/04/blog-post.html
5.  ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์, http://goo.gl/EmAEo8.


จริงหรือ...เขาบอกว่าวัดพระธรรมกายเป็น "ภัยต่อความมั่นคง"? จริงหรือ...เขาบอกว่าวัดพระธรรมกายเป็น "ภัยต่อความมั่นคง"? Reviewed by Mali_Smile1978 on 17:53 Rating: 5

61 ความคิดเห็น:

 1. คิดไดเไงนะ ? วัดเป็นภัยต่อความมั่นคง ! ตื่นๆได้แล้วครับ ฟังใครกรอกหูมาเกินไปแล้ว มาดูของจริงที่วัดเลยดีกว่า อย่าเชื่อตามที่เขาอ้าง เขาใส่ความจนวัดกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวประชา

  ตอบลบ
 2. ทำดีเกินไปเลยเป็นภัย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เพราะว่าวัดพระธรรมกายทำดีเกินไป จึงเป็นภัยต่อคนที่อิจฉา น่าจะอนุโมทนาบุญกับเขานะ

   ลบ
 3. พระพุทธศาสนาไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของคนดีๆ ..แต่ เป็นภัยต่อความมั่นคงของพญามาร ..เท่านั้น !!!

  ตอบลบ
 4. พระพุทธศาสนาเป็นภัยต่อบาปอกุศลแน่นอน. เพราะเดินสวนทางกับกุศล

  ตอบลบ
 5. คนดีอยู่ยากในสังคมไทยแลนด์แดนสนธยา

  ตอบลบ
 6. กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนอง

  ตอบลบ
 7. กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนอง

  ตอบลบ
 8. งง นะ ทำไมกลัว วัดพระธรรมกาย ทั้งที่ วัด ทำแต่งานพระศาสนา ถ้ามาช่วยส่งเสริมจะดีกว่า และจะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป แต่เมื่อมาทำอย่างนี้ ผลจะเป็นตรงข้าม คือ ชีวิตคนทำจะตกต่ำ รอแค่เวลาเท่านั้น หากคิดได้ กลับตัวเสียเถอะ

  ตอบลบ
 9. คนพาล...เห็นว่าวัดพระธรรมกายเป็นภัย

  ตอบลบ
 10. วัดพระธรรมกาย
  คือความหวังของมนุษยชาติ

  ตอบลบ
 11. คนทำความดี กลับกลายเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือ ประเทศไทยยุคนี้ ชอบให้คนทำความชั่ว???

  ตอบลบ
 12. กลั่นแกล้งผู้บริสุทธิ์ ระวังบาป

  ตอบลบ
 13. วัดมีแต่จะทำให้ประเทศชาติเจริญเพราะคนมีศีลมีธรรมจากการสอนอบรมของวัด

  ตอบลบ
 14. คนดีทำความดีกลับเห็นเป็นภัยต่อความมั่นคง คงต้องแบบปิดถนน ปล้นความยุติธรรม ยัดเยียดข้อหา ดูหมิ่นเหยียดหยามใส่ร้ายป้ายสีพระ นี่ล่ะอยู่ได้ในยุคปัจจุบัน สลับกันในโลกมนุษย์ แต่ลงนรกให้ความยุติธรรมแก่คนที่ทำวิบากกรรมเสมอ

  ตอบลบ
 15. คนดีทำความดีกลับเห็นเป็นภัยต่อความมั่นคง คงต้องแบบปิดถนน ปล้นความยุติธรรม ยัดเยียดข้อหา ดูหมิ่นเหยียดหยามใส่ร้ายป้ายสีพระ นี่ล่ะอยู่ได้ในยุคปัจจุบัน สลับกันในโลกมนุษย์ แต่ลงนรกให้ความยุติธรรมแก่คนที่ทำวิบากกรรมเสมอ

  ตอบลบ
 16. วัดพระธรรมกาย เป็นภัยต่อความไม่มั่นคงของชาติ ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ทุกคนเข้าวัดแล้วจะมีที่พึ่ง เปลี่ยนนิสัยมีข้อวัตรปฏิบัติ เป็นคนดีของสังคม ทำให้เกิดความมั่นคงต่อตน ครอบครัว ชาติ และ โลกนี้ ดังนั้น วัดพระธรรมกายเป็นภัยต่อความไม่มั่นคง เพราะจะทำให้มั่นคง

  ตอบลบ
 17. วัดพระธรรมกายเป็นภัยต่อ
  1.พ่อค้ายาบ้า ยาเสพติดทุกชนิด เพราะสอนให้เลิกสิ่งเสพติด
  2.พ่อค้าสุรา เพราะสอนให้เลิกอบายมุข
  3.เจ้าของบ่อน เพราะสอนให้เลิกอบายมุข
  4.เจ้าของสถานบริการเที่ยวกลางคืน เพราะสอนให้เลิกอบายมุข
  5.พวกทุจริตโกงกิน เพราะสอนให้รักษาศีล
  ฯลฯ แค่นี้ก็ศัตรูเพียบแล้วครับ เพราะบ้านเมืองนี้เยอะจิงๆ

  ตอบลบ
 18. "วัดพระธรรมกาย" มีนโยบายและจุดยืนที่ชัดเจน ในการสร้างสันติสุขให้แก่ประเทศชาติ และชาวโลก และแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีมาโดยตลอด ซึ่งผลงานและคุณูปการเอนกอนันต์มากมายทั้งภายในและต่างประเทศ ย่อมปรากฏเห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม เปิดเผย ชัดเจนและโปร่งใสมาโดยตลอด ดังนั้น วัดพระธรรมกาย นอกจากไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างแน่นอนแล้ว แต่ควรได้ชื่อว่า "สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ด้วยศีลธรรมอันดีงามอีกด้วยฯ

  ตอบลบ
 19. ทำสิ่งดีๆให้ส้งคมมีการรวมตัวเพื่ออบรมณ์เน้นธรรมะของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในความดีทางผู้รักษาประเทศกับคิดว่าการรวมตัวในการทำดีเป็นภัย ท่านคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับ

  ตอบลบ
 20. ชวนคนทำความดีจะเป็นภัยต่อสังคมได้ไง
  มองไม่เห็นเลยเป็นภัยตรงไหนละ ใครตอบได้ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 21. จริงเสียที่ไหนละ วัดสอนให้คนเป็นคนดี ทำแต่ความดี จะเป็นภัยต่อความมั่นคงได้อย่างไร ??

  ตอบลบ
 22. มารกลัวคนทำความดี

  ตอบลบ
 23. ที่ระเบิดป่วนเมืองแทบทุกวัน..นั่นละภัยความมั่นคงของชาติที่แท้จริง น่าแปลกที่ผู้มีอำนาจมองไม่เห็น..หรือสมองกลับ!

  ตอบลบ
 24. เป็นภัยต่อความมั่นคงของสิ่งที่ไม่ดีไงคะ

  ตอบลบ
 25. วัดที่เขาสอนใก้ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ใก้คนมีศีลธรรม เขาเรียกว่าเป็นภัยหรอ แล้วที่ติดยา สนับสนุนการประท้วงอันนี้เขาเรียกดีหรอค่ะ

  ตอบลบ
 26. วัดที่เขาสอนใก้ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ใก้คนมีศีลธรรม เขาเรียกว่าเป็นภัยหรอ แล้วที่ติดยา สนับสนุนการประท้วงอันนี้เขาเรียกดีหรอค่ะ

  ตอบลบ
 27. คเป็นความคิด ของผู้มีอคติ ผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนา ผู้คิดทำลายพุทธศาสนา เเบบมีธงอยู่ในใจใช่ไหม?? เเต่วัดจะไม่หวั่นไหว จะทำความดีดังที่ทำอยู่เรื่อยไป

  ตอบลบ
 28. วัดพระธรรมกาย ทำดีมาก คนพาลแสลงต่อความดี มารขัดขวางการทำความดีทุกรูปแบบ

  ตอบลบ
 29. วัดพระธรรมกาย ทำดีมาก คนพาลแสลงต่อความดี มารขัดขวางการทำความดีทุกรูปแบบ

  ตอบลบ
 30. วัดมีแต่สร้างคนให้เป็นคนดี สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง แล้ววัดพระธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงได้ยังไร คนที่คิดแบบนี้เอาปัญญา และสมองข้างไหนคิดครับ

  ตอบลบ
 31. คนชั่วแปลงขาวให้เป็นดำ แปลงดำให้เป็นขาว ออกข่าวโจมตีวัดที่สร้างแต่คุณงามความดีสารพัด วิบากกรรมชั่วนี้ รอการชดใช้อยู่

  ตอบลบ
 32. เป็นภัยต่อกิเลสนะใช่. อย่างอื่นไม่ใช่หรอกค่ะ

  ตอบลบ
 33. สักวันความดีต้องปรากฏ สวรรค์มีตาค่ะ

  ตอบลบ
 34. จะต้องให้ทำถึงขนาดไหนถึงจะเข้าใจและยอมรับความจริง ขอโปรดท่านผู้มีปัญญาตรองดูสักนิด "วัดพระธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคง?"

  ตอบลบ
 35. วัดธรรมกายสอนให้คนเป็นคนดี มีศีลมีธรรม เสือกหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง มันคิดได้ไง เอาสมองคิดหรือเปล่า?

  ตอบลบ
 36. ไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไป

  ตอบลบ
 37. เป็นภัยต่อความมั่นคงของจิตใจ! ผู้อยู่ด้วยความหวาดระแวง! ไม่รู้จักแยกแยะ! เลยกลายเป็นผู้ทําลายตัวเอง! ทําลายประเทศตัวเอง!

  ตอบลบ
 38. ทำดีเกินไป ข้อต้องหาใหม่ของสังคมไทยยุคนี้

  ตอบลบ
 39. ทำดีเกินไป ข้อต้องหาใหม่ของสังคมไทยยุคนี้

  ตอบลบ
 40. วัดพระธรรมกายไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะวัดสอนศีลธรรมสร้างคนดีให้สังคมสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างวัดให้เป็นวัดรุ่งเพื่อสืบทอดพระพุุทธศาสนาให้มั่นคงรุ่งเรืองให้บ้านเมืองมีแต่คนดีมีศีลธรรมไม่เบียดเบียนกันทำให้ประเทศชาติสงบสุขร่มเย็นล้วนเป็นประโยชน์เป็นผลดีต่อความมั่นคงของประเทศชาติทั้งสิ้นไม่มีตรงไหนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติเลยค่ะ อยากให้ผู้เสพสื่อเปิดใจให้กว้างใช้สติตรองดูด้วยใจที่เป็นกลางปราศจากอคติให้ความเป็นธรรมกับหมู่คณะวัดพระธรรมกายที่ทุ่มทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างแท้จริงด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 41. สังคมรับรู้อยู่ว่าวัดพระธรรมกายโดนรังแก คนทั้งประเทศเอาใจช่วยอยู่ครับ

  ตอบลบ
 42. หลวงพ่อธีมมชโยและวัดพระธรรมกายสร้างความสงบความสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนจำนวนมหาศาล ดังนั้นวัดและหลวงพ่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับชาติค่ะ

  ตอบลบ
 43. มีพระเต็มโลก โลกก็จะได้รับคำสอนทีไปสู่ ความสงบร่มเย็นค่ะ

  ตอบลบ
 44. มีพระเต็มโลก โลกก็จะได้รับคำสอนทีไปสู่ ความสงบร่มเย็นค่ะ

  ตอบลบ
 45. สาธุๆๆ เยี่ยมมากกกก ค่ะ แต่จะทำอย่างไรให้บทความดีๆ คำตอบดีๆ นี้ ไปถึงชาวไทย และชาวโลก ได้รู้ความจริง ละค่ะ เพราะต้องทำการกระจายข้อมูลของวัดอย่าง ด่วนนนนน ที่สุดดดดดดดด

  ตอบลบ
 46. สาธุๆๆ เยี่ยมมากกกก ค่ะ แต่จะทำอย่างไรให้บทความดีๆ คำตอบดีๆ นี้ ไปถึงชาวไทย และชาวโลก ได้รู้ความจริง ละค่ะ เพราะต้องทำการกระจายข้อมูลของวัดอย่าง ด่วนนนนน ที่สุดดดดดดดด

  ตอบลบ
 47. วัดไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชนชาติไทยแน่นอน เพราะวัดเป็นส่วนหนึ่งของชนชาติไทย

  ตอบลบ
 48. คงเป็นภัยกับกระเป๋าใครบางคนมั้ง?..มันระเยี้ยจริงๆ..อิจฉากระทั่งวัด.

  ตอบลบ
 49. ขอให้คนที่ทำร้ายพระศาสนาตระหนักได้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริง และขอให้ชาวพุทธสามัคคีกัน

  ตอบลบ
 50. ใช่สิคะ_ถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายนะหรือ?เสร็จเขาไปตั้งนานแล้วแหละ!!รักหลวงพ่อธัมมชโยที่สุดในโลกค่ะสาธุๆๆ

  ตอบลบ
 51. ตามรูปก็เห็นแล้วว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของบริษัทผลิตน้ำเมา รองลงมาก็เป็นภัยต่อคนพาล

  ตอบลบ
 52. วัดก็สอนตามพระไตรปิฏกทุกอย่างแต่เราไม่ไปอ่านพระไตรปิฏกเองแล้วหาว่าวัดสอนผิด

  ตอบลบ
 53. วัดก็สอนตามพระไตรปิฏกทุกอย่างแต่เราไม่ไปอ่านพระไตรปิฏกเองแล้วหาว่าวัดสอนผิด

  ตอบลบ
 54. ขอบุญรักษาประเทศไทย ให้ปราศจากภัย ทุกประการ
  โจรภัย อุทกภัย วาตภัย เเละภัย จากการเมือง ทีี่ไม่่โปร่งใส

  ตอบลบ
 55. วัดพระธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงของพวกกินโกง ทุจริตคอรัปชัน เป็นภัยต่อความมั่นคงของพวกต่างศาสนาที่ชอบการรุกรานไม่ชอบสันติ เป็นภัยต่อความมั่นคงของพวกอาชีพไม่สุจริต ทุศีล เป็นภัยต่อความมั่นคงของพวกขี้อิจฉา เป็นภัยต่อความมั่นคงของพวกบ้าอำนาจ ไร้ศีลธรรม ไร้ยางอาย ฯลฯ

  ตอบลบ
 56. วัดพระธรรมกายเป็นภัยต่อความมั่นคงของพวกกินโกง ทุจริตคอรัปชัน เป็นภัยต่อความมั่นคงของพวกต่างศาสนาที่ชอบการรุกรานไม่ชอบสันติ เป็นภัยต่อความมั่นคงของพวกอาชีพไม่สุจริต ทุศีล เป็นภัยต่อความมั่นคงของพวกขี้อิจฉา เป็นภัยต่อความมั่นคงของพวกบ้าอำนาจ ไร้ศีลธรรม ไร้ยางอาย ฯลฯ

  ตอบลบ
 57. คนไทยแต่โบารณมา ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้อง
  ไปปรึกษาพระ เพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.